KAS IR UZŅĒMUMU VIEGLO TRANSPORTLĪDZEKĻU NODOKĻA MAKSĀTĀJI?

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā:

1. Komersants, ārvalsts komersanta filiāle, kas ierakstīta komercreģistrā, un zemnieku saimniecība, ja tās īpašumā vai turējumā ir vieglais transportlīdzeklis, kurš:

• paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai;

• sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas;

• kurš reģistrēts kā:

- vieglais pasažieru vai

- vieglais plašlietojuma automobilis.

2. Komersants, ārvalsts komersanta filiāle, un zemnieku saimniecība, kas reģistrā nav reģistrēta kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto vieglo transportlīdzekli uz darba līguma pamata

3. Komersants, ārvalsts komersanta filiāle, un zemnieku saimniecība, kas reģistrā nav reģistrēta kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto vieglo transportlīdzekli vairāk nekā 15 dienas viena kalendārā mēneša laikā, pamatojoties uz patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav komersants vai zemnieku saimniecība.

(Atbilde sagatavota saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 10.pantu, 11.panta pirmo, trešo, ceturto daļu.)

 

VAI SAŅEMTĀ SAMAKSA AVANSĀ PAR PREČU PIEGĀDI EIROPAS SAVIENĪBAS TERITORIJĀ JĀUZRĀDA PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA DEKLARĀCIJAS PIELIKUMĀ PVN 2?

Saņemot samaksu avansā par preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā, pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā un tās pielikumā PVN2 darījums nav jāuzrāda, jo saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 120.panta trešo daļu nodokli par preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā norāda tā taksācijas  perioda nodokļa deklarācijā, kad veikta faktiskā preču piegāde un izrakstīts nodokļa rēķins.

VAI NORĀDI NODOKĻA RĒĶINĀ „NODOKĻA APGRIEZTĀ MAKSĀŠANA” IR JĀNORĀDA TIKAI PREČU PIEGĀDES DARĪJUMIEM EIROPAS SAVIENĪBAS TERITORIJĀ?

Norādes, kādas veicamas nodokļa rēķinā, ir noteiktas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.panta pirmajā daļā.

Norāde „nodokļa apgrieztā maksāšana” nodokļa rēķinā ir jāveic par tiem darījumiem, par kuriem par nodokļa samaksu budžetā ir atbildīgs preču vai pakalpojumu saņēmējs, tai skaitā, ja par nodokļa samaksu par  pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienības teritorijā ir atbildīgs citā dalībvalstī reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs, kā arī par iekšzemē veiktajiem darījumiem gadījumos, ja tiek piemēroti īpašie nodokļa piemērošanas režīmi (piemēram, kokmateriālu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem, būvniecības pakalpojumiem, metāllūžņu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem).

Savukārt, ja par nodokļa samaksu par preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā ir atbildīgs citā dalībvalstī reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs, tad nodokļa rēķinā ir jānorāda atsauce uz Direktīvas 2006/112/EK 138.panta 1.punktu vai  angļu valodā – Article 138 (1) of the  EU VAT Directive (2006/112/EC).

KĀDA ATSAUCE IR JĀNORĀDA NODOKĻA RĒĶINĀ, SNIEDZOT BŪVNIECĪBAS PAKALPOJUMUS, KURIEM IR PIEMĒROJAMS ĪPAŠAIS NODOKĻA REŽĪMS?

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.panta pirmās daļas 16.punktu, ja par nodokļa samaksu ir atbildīgs pakalpojuma saņēmējs, tad nodokļa rēķinā obligāti ir jāveic norāde „nodokļa apgrieztā maksāšana”.

Tādējādi, ja par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem tiek piemērots Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktais īpašais nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem, tad būvniecības pakalpojumu sniedzējam nodokļa rēķinā ir  jāveic norāde „nodokļa apgrieztā maksāšana”.